Sekolah Kebun Baharu

Lencana Sekolah

Lencana Rasmi SK Kebun Baharu